1. Blog
 2. Životopisy
 3. Použití formátu chronologického životopisu
Autor Karl KahlerKarl Kahler

Použití formátu chronologického životopisu

11 min. čtení
Použití formátu chronologického životopisu
Chronologický formát životopisu je nejčastějším formátem životopisu, provází jej však řada mylných představ. Zjistěte, jestli je pro vás nejvhodnější volbou, jak jej formátovat, jaké informace uvést a jak uspořádat jednotlivé oddíly.

Použití chronologického životopisu pro získání pracovní pozice

Usoudili jste, že je čas sestavit nový životopis nebo aktualizovat stávající. Provedený průzkum vám ukázal, že nejvhodnějším formátem pro vás bude chronologický životopis. Zatím jde vše dobře. Víte ale skutečně, co je chronologický životopis a jak jej napsat?

Jednoduše řečeno, chronologický životopis je nejčastější forma životopisu, v němž se profesní zkušenosti a vzdělání uvádějí v chronologickém pořadí (od nejnovějších). Chronologický životopis se více zaměřuje na dosavadní kariéru; v tom se liší od životopisu založeného na dovednostech, který se spíše než na dosavadní pracovní historii soustředí na vaše tvrdé dovednosti.

Pojďme se podrobněji podívat na chronologický životopis, abychom se přesvědčili, zda je pro vás tím nejlepším řešením. V tomto návodu představíme:

 • Co je chronologický životopis
 • Formát a strukturu tohoto druhu životopisu
 • Volitelné oddíly
 • Co NEUVÁDĚT

Co je chronologický životopis

Chronologický životopis, který se někdy nazývá životopisem v obráceném chronologickém pořadí, je nejlepším formátem v případě, že vaše zkušenosti a dovednosti do velké míry odpovídají požadavkům uvedeným v popisu pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Často jej používají lidé, kteří mají spoustu zkušeností a znají svůj obor, mohou doložit, čím přispěli k obchodní činnosti svého předchozího zaměstnavatele, a v minulosti postupovali na kariérním žebříčku. Důraz je kladen na zkušenosti, protože právě ty zaměstnavatel požaduje v popisu nabízené pracovní pozice.

Tento formát životopisu se vyznačuje několika přednostmi:

 • Personalisté tento formát znají, snadno se jim proto čte a rozumějí mu
 • Snadno se píše – na internetu je k dispozici řada ukázek a šablon
 • Dokládá se v něm, čím jste byli užiteční předchozím zaměstnavatelům, a právě to může hledat i potenciální zaměstnavatel
 • Prokazuje zkušenost z působení v jiných firmách v oboru, která svědčí o vašich kontaktech a o tom, že znáte potřeby a výzvy daného podnikání
 • Informuje o kariérním postupu spojeném s rostoucími zkušenostmi, odpovědností a užitečností

Každá mince má dvě strany. Použití chronologického formátu má i jisté nevýhody:

 • Je obtížné odlišit se od mnoha ostatních, kteří používají tentýž formát. Jedná se o nejběžnější formát, který příliš neumožňuje ukázat vlastní jedinečnost
 • Může vynést na světlo prázdná místa ve vaší kariéře Takové mezery mohou být odůvodněné, avšak v životopisu se obtížně vysvětlují
 • Může z něj být patrné časté střídání zaměstnání, kvůli kterému si zaměstnavatel vaše přijetí rozmyslí

Nejlepším způsobem, jak tyto nedostatky překonat, je mít životopis hezky navržený a přehledně uspořádaný.

Pokud tyto nevýhody převáží nad výhodami, můžete zvážit použití jednoho z dalších formátů životopisu, tedy funkční nebo hybridní – kombinaci chronologického a funkčního životopisu.

Chronologický formát životopisu

Formát zvaný chronologický životopis je poněkud rigidní a není vhodné jej příliš měnit. Pokud byste jej upravovali, vypadal by podivně nebo by bylo obtížné se v něm vyznat.

Základní formát chronologického životopisu vypadá takto:

 • Jméno a kontaktní údaje (e-mail, telefon a případně místo, nikdy však adresa)
 • Funkce – měla by odpovídat názvu pracovní pozice, o kterou se ucházíte
 • Souhrn zkušeností významných z hlediska požadavků na pracovní pozici uvedených v nabídce pracovní pozice
 • Seznam dovedností – tvrdé i měkké dovednosti
 • Zkušenosti – zaměstnavatel, funkce, doba trvání, shrnutí pozitivního přínosu pro zaměstnavatele, seznam úkolů a povinností
 • Vzdělání – formální vzdělání a případné oborové programy zakončené vydáním osvědčení
 • Volitelné oddíly – například členství v profesních organizacích nebo zkušenost s dobrovolnictvím

Struktura chronologického životopisu

Jméno a kontaktní údaje – Prvním údajem ve vašem životopisu by mělo být vaše jméno a kontaktní údaje. Tyto informace musí být uvedeny v horní části stránky, měly by být napsány dostatečně velkým písmem, aby byly snadno čitelné, a měly by obsahovat:

 • Jméno a příjmení
 • Číslo mobilního telefonu
 • E-mailovou adresu
 • URL vašeho profilu na síti LinkedIn

Můžete tyto údaje uvést v horní části první strany anebo ještě lépe do záhlaví, aby se objevily na všech stranách.

Funkce — Další částí vašeho životopisu je funkce. Měla by být shodná s názvem pracovní pozice, o kterou se ucházíte. Personalista se z ní dozví, o jakou pozici se konkrétně zajímáte, a získá představu o tom, co má od celého životopisu očekávat.

Souhrn — Je dobré začít životopis souhrnem, v němž ve dvou až třech větách uvedete své dovednosti, zkušenosti nebo vzdělání významné z hlediska pozice, o kterou usilujete. Umožňuje personalistovi rychle zjistit vaši kvalifikaci a vede jej k tomu, aby si přečetl i zbytek životopisu.

Dovednosti — Po souhrnu můžete uvést své dovednosti, které mají vztah k dané pracovní pozici. Obvykle jsou uvedeny  v odrážkách a jedná se o několik relevantních dovedností. Zpravidla budou umístěny ve sloupci na okraji stránky. Uveďte tvrdé dovednosti potřebné pro danou pozici a měkké dovednosti. Tvrdé dovednosti jsou obvykle uvedeny v popisu pracovní pozice jako požadavky na danou práci. Měkké dovednosti zvyšují vaši způsobilost a odlišují vás od ostatních uchazečů. Jsou to věci jako komunikace, týmová práce a schopnost řídit lidi.

Pracovní zkušenosti — Tento oddíl obsahuje podrobnosti o pracovních pozicích, v nichž jste pracovali během uplynulých 10 let. I v případě, že máte zkušeností víc, uvedete pouze zkušenosti získané v tomto období, protože všechny předcházející zkušenosti již nejsou relevantní nebo jste je uvedli u novějších pozic. Předchozí pracovní pozice je třeba uvádět v obráceném chronologickém pořadí počínaje nejnovějšími.

U pracovních pozic uveďte:

 • Pozici nebo funkci
 • Zaměstnavatel – místo (město, stát) – Doba trvání zaměstnání (měsíc/rok – měsíc/rok)

Poté uvedete ve dvou až třech větách shrnutí svých povinností a hlavních dosažených výsledků. Následují tři až čtyři odrážky, v nichž popíšete významné dosažené úspěchy, uvedete, v čem jste byli zaměstnavateli zejména užiteční nebo shrnete konkrétní povinnosti vykonávané ve funkci, o kterou se ucházíte. Pokud je vaše úloha zřejmá, můžete souhrn přeskočit a přejít rovnou k odrážkám.

Vzdělání — Nyní popíšete své formální a neformální vzdělání. Začněte nejnovějším nebo nejvyšším dosaženým vzděláním a postupujte zpět v čase. Pokud od získání formálního vzdělání uplynul dlouhý čas, můžete začít osvědčeními, která jste získali v poslední době, nebo neformálním vzděláním, které zvyšuje vaši způsobilost pro danou pozici.

V souvislosti se vzděláním uveďte:

 • Dosažený titul (např. MBA, Bc., Ph.D.), hlavní studijní program a případné druhé programy
 • Navštěvovanou školu nebo instituci
 • Další aktivity jako jsou kluby, atletické týmy, publikace, hlavní projekty nebo stáže

Nezapomeňte uvést také informace o jakýchkoli kurzech dalšího vzdělávání nebo osvědčeních, která jste obdrželi a jsou relevantní z hlediska pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Volitelné oddíly chronologického životopisu

Jakmile dokončíte oddíl životopisu věnovaný vzdělání, jste hotovi. Možná však budete chtít uvést některé další informace. Měli byste to však učinit pouze tehdy, pokud vám pomáhají vysvětlit, proč se hodíte na danou pozici. Jestliže váš životopis zabírá již téměř celou stránku, rozmyslete si, jestli tyto oddíly chcete skutečně přidávat.

Zvažujete-li přidání dalšího obsahu do životopisu, je dobré se řídit pravidlem, že pokud příslušné informace nejsou z hlediska dané pracovní pozice relevantní, neměli byste takový obsah do životopisu zařazovat. Mějte na paměti, že zaměstnavatelé přijímají pracovníky z jednoho ze čtyř důvodů.

 1. Vyděláte jim peníze
 2. Ušetříte jim peníze
 3. Ušetříte jim čas
 4. Vyřešíte jim určitý problém

Vše, co uvedete ve svém životopisu, by mělo hovořit pro jeden z těchto cílů. V opačném případě tyto informace neuvádějte. Volitelnými informacemi, které můžete uvést ve svém životopisu, jsou:

 • Osvědčení, ceny, uznání
 • Oborové nebo obchodní organizace, jejichž jste členem a které jsou relevantní pro danou pozici
 • Dobrovolnická činnost
 • Patenty nebo publikace
 • Cizí jazyky, jimiž plynně hovoříte

Jak tyto informace budete formátovat, je na vás, ale mělo by se jednat o formát konzistentní s ostatními částmi životopisu. Nejsnazší je použít stejný formát jako v oddíle věnovaném vzdělání.

Čeho se vyvarovat

Existují věci, které byste v životopisu nikdy neměli uvádět. K nim patří:

 • Osobní údaje typu věk, pohlaví, rasa nebo rodinný stav. Pokud byste je v životopise uvedli, mohlo by vás to vyřadit z účasti na pohovoru kvůli ohledům na možnou diskriminaci.
 • Reference – Současné životopisy neuvádějí reference, a dokonce ani formulace typu „Reference budou poskytnuty na vyžádání“.

Shrnutí chronologického životopisu

Máte-li velké množství zkušeností v určité oblasti nebo oboru a váš profil včetně vašich zkušeností, dovedností a vzdělání do velké míry odpovídají požadavkům na pracovní pozici, o niž se ucházíte, je chronologický formát životopisu pro vás tím nejvhodnějším. Soustředí se na vaše zkušenosti a uvádí podrobnosti o vašich dovednostech a vzdělání.

Pustíte-li se do psaní životopisu, existuje celá řada zdrojů, z nichž můžete čerpat. Najdete v nich ukázky a šablony, které vám pomohou začít. Poté stačí doplnit konkrétní informace o vašem profesním profilu.

Při sestavování životopisu mějte na paměti, že jej píšete pro personalistu. Vše, co v životopisu uvedete, by mělo reagovat na požadavky kladené na pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Vámi uvedené informace by měly vést personalistu k tomu, aby vás pozval na pohovor a bylo tak dosaženo cíle, kvůli kterému životopis píšete.

Napište životopis během 15 minut
Napište životopis během 15 minut
Použijte profesionální a vyzkoušené šablony životopisů, které splňují všechna „pravidla“, která zaměstnavatelé očekávají.
Napsat životopis
Sdílet článek
Čtěte dále
Životopisy6 min. čtení
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Komunikační dovednosti: jak je předvést v životopise
Pracovní pohovor5 min. čtení
Proč u nás chcete pracovat? Které odpovědi na tuto otázku při pohovoru jsou špatné a které dobré.
Proč u nás chcete pracovat? Které odpovědi na tuto otázku při pohovoru jsou špatné a které dobré.
15 min. čtení
Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Jak v životopise uvést tvrdé dovednosti
Životopisy14 min. čtení
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Technické dovednosti pro životopis (průvodce se vzory a tipy)
Procházet vše
Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti a provádění analýz a marketingu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookie v souladu s našimi podmínkami Zásady používání souborů cookie and Zásady ochrany osobních údajů.
Souhlasím s používáním cookies